Maximise start img.jpg
 

Maximum impact

Integrated communications on strategical and tactical level, globally.

 

Uppgift Task

Our task was to develop communications with the goal to make IVF-clinics realize, understand, and believe, that Vitrolife had emerged to become a full range provider of products for assisted reproduction. Chosen channels were IVF congresses, sales meetings and online.

SE — Vår uppgift var att ta fram kommunikation med syfte att få IVF-kliniker världen över att inse, förstå, och tro på, att Vitrolife nu blivit en helhetsleverantör inom provrörsbefruktning. Valda kanaler var branschkongresser, säljmöten och online.

Lösning Solution

In order to reach the communications target, the activity had to last for a long time, and work in various different media. It also had to be cost efficient. The solution was to create an integrated solution centered around a responsive campaign site used in-booth on iPad-stations at the congress, aswell as off-booth and on all other devices for a long time after launch. Printed material was also developed with identical content in order to reach everyone everywhere in the target group, and also to support sales meetings. A film was made to be screened on a large LED-wall in the booth, aswell as on corporate website and in social media.

Apart from the main message “Maximise success every step of the way” we also created a comprehensive overview of everything that Vitrolife offers, and a deeper explanation ‘why’ - what the actual value and benefit is of using all the products from Vitrolife.

SE — För att nå kommunikationsmålet behövde aktiviteten kunna fungera under lång tid och i flera olika kanaler. Dessutom kostnadseffektivt. Lösningen blev integererad kommunikation bestående av en responsiv kampanjsite både för iPadstationer i monter och för lång tid framöver, tryckt material med samma innehåll för att inte missa någon mottagare och för att stödja säljsamtal, en film för LED-vägg i montern, webbsida och sociala medier.

Förutom huvudbudskapet ”Maximise success every step of the way” tog vi fram en samlad översikt över allt Vitrolife erbjuder, och även djupare argumentation för att förklara ’varför’ - vad nyttan är med att använda alla produkter.

 
iphone maximise 2.jpg
Interactive.jpg
 
 
Max br 1.jpg
Max br 2.jpg
Max br 6.jpg
Max br 4.jpg
Max br 5.jpg
 
Max ad.jpg
Max deliverables 3.jpg

Resultat Outcome

The communications effort was a great success both short-term and in the long run. Not only within the target-group, but also among the sales force as the communications deliverables became invaluable tools in their sales process. As a big bonus, it also helped many at Vitrolife to really see and understand the full range offering, much better than before.

SE –– Kommunikationen blev en stor framgång både på kort och lång sikt. Dels hos målgruppen, men även hos säljarna då enheterna blev ovärderliga verktyg i säljprocessen. Dessutom gjorde den att många internt kunde se och förstå företagets helhetserbjudande mycket bättre än innan.